Khi di chuyển các trang web WordPress từ miền này sang miền khác, công cụ này là một công cụ tiết kiệm thời gian tuyệt vời. Với WordPress SQL Domain Generator, bạn chỉ cần tạo các truy vấn và chạy chúng trong MySQL.